PHP检测获取内存信息

PHP检测获取内存信息

PHP也可以检测获取到Windows的内存信息,而且代码还挺简单,无意发现的,觉得以后能用上,在此与大家分享。

本代码将得到总内存、初始使用等内存信息:

01

02echo "初始: ".memory_get_usage()." 字节 n";

03for ($i = 0; $i < 100000; $i++) {

04 $array []= md5($i);

05}

06for ($i = 0; $i < 100000; $i++) {

07 unset($array[$i]);

08}

09echo "最终: ".memory_get_usage()." 字节 n";

10echo "内存总量: ".memory_get_peak_usage()." 字节 n";

11?>

运行结果示例:

初始: 66104 字节 最终: 590600 字节 内存总量: 12591704 字节